Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Opłaty

 UWAGA RODZICE- OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019- ZMIANA OD WRZEŚNIA!!!

Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu naliczane są po zakończonym miesiącu. W związku z tą zmianą, każdy rodzic będzie zobowiązany w wyznaczonych przez placówkę terminach i godzinach (zawsze na początku każdego miesiąca), zgłosić się do p. intendent lub osoby, która będzie wytypowana, po odbiór pisemnej informacji o wysokości opłaty. Odbiór informacji może potwierdzić tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Termin dokonania opłaty tylko w formie przelewu. Numer konta bankowego nie uległ zmianie, ale będzie podany na zaświadczeniu ( jest również w umowie)

Przypominamy, że zgodnie z zawartą umową, termin wpłaty jest do 15 każdego miesiąca ( począwszy od X / 2018 r.)

Niewywiązanie się rodziców z opłat grozi wszczęciem procedury windykacyjnej.

Najbliższe terminy odbioru informacji o opłacie za wrzesień będą podane na początku października.

Stawka żywieniowa:

6 zł na trzy posiłki

4,50 zł na dwa posiłki

Stawka godzinowa: 1 zł dla dzieci w wieku 3 - 5 lat

Termin wpłat za przedszkole, płatne po zakończeniu miesiąca (do dnia 15 kolejnego miesiąca), zgodnie z zawartą umową, na konto nr:

61 1560 0013 2028 0000 1010 0002

Wysokość opłaty za dany miesiąc będzie przesyłana na adres e-mailowy rodzica.

Wszystkich rodziców obowiązuje terminowość wpłat za przedszkole.